Thomas Leber

undefinedThomas Leber, Westerwald, Yr Almaen

Yr Her (a’r freuddwyd):  Dwi wedi cyfarfod ag ychydig bobl oedd yn mynd ar daith o gwmpas y byd am 6 mis neu ragor. Mae pobl, fel arfer, yn gwneud y pethau hyn pan fyddont yn ifanc, yn ystod y brifysgol, neu wedi ymddeol. Wedi gwneud fy ngwaith am 20 mlynedd, tybiais mai dyma adeg gwireddu’r freuddwyd. Y freuddwyd honno oedd cerdded unwaith o amgylch Cymru, gan ddechrau yng Nghas-gwent yn y de, gan ddilyn llwybr Clawdd Offa i Brestatyn yn y gogledd. Yna ar hyd yr arfordir, gan ddilyn Llwybr Arfordir Cymru, yn ôl i’r de drachefn.

Dyddiad Cychwyn:  14 Awst 2013

Dyddiad Darfod:  11 Hydref 2013 (gyda dim ond 6 diwrnod glawog. Dywedodd y bobl leol wrthyf mai haf 2013 fu’r gorau ers blynyddoedd, yn ôl pob tebyg!

Uchafbwyntiau: Ar Lwybr Clawdd Offa, rydych yn dechrau gyda bryniau bychain sy’n mynd yn uwch ac yn uwch, gyda golygfeydd ysblennydd. Bu Llwybr Arfordir Cymru’n llawer haws ei gerdded, oherwydd y traethau dymunol a bryniau bychain yn unig. Mae’r dirwedd yn newid yn aml iawn, felly ’dyw hi byth yn ddiflas.

Dyma fy mhrif uchafbwyntiau ar hyd glannau Cymru:

Traethau, ychydig gestyll a nofio ymlaen

Fy hoff leoedd yw cestyll Conwy, Caernarfon, Harlech a Phenfro. Y traethau prydferthaf yw yn Abermo, Broad Haven (gan gynnwys Little Haven), Broad Haven (ger Ystangbwll), Trewent, Dinbych-y-pysgod a Phentywyn.

A’r traeth perffaith, fy “Rhif 1” personol, yw…....Three Cliffs Bay ar Benrhyn Gŵyr, gyda’i mynyddoedd bychain, clogwyni, afon gyda llyn, ogofeydd - a’r cyfan oll yn union ar y traeth!

Yn berffaith ym mhob ffordd - hindda, fawr ddim gwynt, a gwely a brecwast gerllaw - a chanlyniad hynny fu ychydig nofio, ac ymlacio yn y twyni neu ar y traeth! Roedd yna ddwsinau o draethau prydferth i’w mwynhau, ond yn y rhai neilltuol hyn, roedd popeth yn berffaith..

undefinedTafarn gyda golygfa, a bod heb becyn cefn.

Roedd y dafarn orau gyda golygfa brydferth yn Llangrannog. Roedd yn tywallt y glaw, felly penderfynais beidio â cherdded y diwrnod hwnnw. Dyna pryd y darganfûm dafarn gyda bwyd da, cwrw go iawn a golygfa tua’r traeth, lle gallwch fwyta, yfed ac ymlacio. Roedd yn lle perffaith i aros ar ddiwrnod glawog, a dwi’n sicr y buasai’n well fyth ar ddiwrnod braf.

Darfu fy arhosiad 2 noson yn Llandudno gynnwys Cloddfa’r Gogarth, Conwy a Llandudno ei hun - fy nhro cyntaf heb fy mhecyn cefn!

Capel bychan iawn a Dinbych-y-pysgod

Capel Gofan Sant, y capel lleiaf, ar y creigiau, a chadeirlan Tyddewi, oedd y lleoedd gorau i weddïo ac ymuno yn y Gosber. Mae Dinbych-y-pysgod, bellach, ymysg 5 uchaf y trefi prydferthaf a welais erioed!

Isafbwyntiau:Yn ymyl y trefi mawrion ac yn y de, yn bennaf, rhaid i chi gerdded llawer ar y ffyrdd, felly mae’r traed yn brifo mwy. Ond roedd gen i esgidiau perffaith, ac ni chefais i’r un swigen!

Fy Sylweddoliad Pwysicaf:  Y peth pwysicaf yw, os ewch ar daith fel hon, yw anghofio brys y bywyd beunyddiol, a chael meddwl rhydd….a byddwn wastad yn barod i’w wneud eto!

undefined