Hanes

Datblygwyd Llwybr Arfordir Cymru gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (sy'n ymgorffori Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt), 16 o awdurdodau lleol a dau Barc Cenedlaethol.

Rhwng 2007 a 2014 mae oddeutu £14.6 miliwn wedi’i wario ar sefydlu Llwybr Arfordir Cymru – a chyfraniadau gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol arfordirol sydd wedi bod yn gyfrifol am yr arian hwn. Fel rhan o’r cyllid, mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop hefyd wedi dyrannu bron i £4 miliwn dros gyfnod o bedair blynedd i gefnogi’r prosiect.

O 2014 ymlaen bydd mwy o arian ar gael ar gyfer cynnal a chadw’r Llwybr a’i wella. Pan fo modd, bydd y llwybr yn dilyn arfordir Cymru cyn agosed ag sy’n ddiogel ac yn ymarferol. Ymhen amser, disgwylir i Lwybr Arfordir Cymru arwain at greu cylchdeithiau arfordirol, wrth i gysylltiadau â threfi a phentrefi ymhellach i’r tir gael eu gwella.

Seiliwyd y syniad ar ddymuniad i adeiladu ar lwyddiant economaidd Llwybr Arfordir Sir Benfro, sy’n un o ‘Lwybrau Cenedlaethol’ Cymru a Lloegr a Llwybr Arfordirol Ynys Môn. Mae’r ddau lwybr hyn yn cyfrannu’n helaeth at economi ymwelwyr Cymru. Er bod Llwybr yr Arfordir yn bwysig i economi Cymru, mae hefyd yn chwarae rhan bwysig drwy annog pobl leol ac ymwelwyr i ddarganfod a mwynhau’r awyr agored yng Nghymru, a’r manteision a ddaw yn sgil hyn i iechyd a lles pobl.

Rhannwyd y Llwybr yn wyth ardal ddaearyddol: