Teithiau cerdded hir Sir Gaerfyrddin

Glanyfferi i Gydweli
5.25 milltir / 8.5 km 

Mae’r rhan yma o’r Llwybr yn croesi tir dymunol y cefn gwlad i mewn o’r môr, ond mae golygfeydd gwych oddi yno ar draws aberoedd tair afon a Phenrhyn Gŵyr. Y castell canoloesol mawreddog yw’r prif atyniad yng Nghydweli. (Trên a Bws)

Amroth i Bentywyn
5.5 milltir / 9 km

Ychydig iawn o bobl sy’n gwybod am y rhan hyfryd yma o’r arfordir. Tirwedd o glogwyni syfrdanol sydd yno, ynghyd â thraethau tebyg iawn i’r rhai yn Sir Benfro. Mae gan Draeth Pentywyn hanes cyffrous o bobl yn ceisio torri’r record cyflymder yno. (Bws)

Cei Cydweli i Ben-bre
6 milltir / 9.7 km

Tro ar hyd glan aber afon Gwendraeth. Gellir cerdded ar hyd morglawdd Banc y Lord i Goedwig Pen-bre sy’n warchodfa natur a reolir gan y Comisiwn Coedwigaeth. Plannwyd y goedwig ar dwyni tywod. Pinwydd Corsica sy’n tyfu yno’n bennaf ond ceir rhai coed collddail. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Cei Cydweli i Ben-bre.

Trefenty i Lansteffan
7.5 milltir / 12 km

I’r de o fferm Trefenty, mae adfeilion hen, hen eglwys. Y gred oedd mai pererinion sy’n gorwedd yn y beddau canoloesol. Mae’n werth gweld y cerrig beddi cerfiedig sy’n darlunio pobl ond mae gwaith ymchwil modern yn awgrymu mai perchnogion tir lleol o’r canoloesoedd ydyn nhw yn hytrach na phererinion. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Trefenty i Lansteffan.

Porth Tywyn i Gasllwchwr
7.5 milltir / 12 km

Mae’r rhan hon yn dilyn Parc Arfordir y Mileniwm ar gyrion Llanelli, tref a dyfodd o ganlyniad i gloddio ac allforio glo, mwyndoddi copr ac, yn enwocaf oll, gwneud tunplat.

Cydweli i Borth Tywyn
9.25 milltir / 14.75km 

Llwybr drwy Goedwig Pen-bre, gwarchodfa natur yng ngofal y Comisiwn Coedwigaeth. Coed pinwydd Corsica yn bennaf sy’n tyfu yn nhywod y twyni, ond mae rhai coed collddail yn tyfu mewn mannau hefyd. Ymlaciwch ym Mharc Gwledig Pen-bre ac ewch am dro i draeth Cefn Sidan. (Trên a Bws)