Newyddion am y llwybr Menai, Llŷn & Meirionnydd

Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn ardaloedd Menai, Llŷn a Meirionnydd.

Newidiadau Parhaol i’r Llwybr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol y glannau’n parhau i gydweithio er mwyn gwella uniondeb y Llwybr. Dyma, o’r gogledd i’r de, y newidiadau parhaol i’r Llwybr a wnaed ers ei agor ar y 5ed o Fai 2012.

Lleoliad: Porth Widlin - Porth Oer, Gwynedd

Mae rhwystr 3 milltir / 4.7 cilomedr rhag mynediad at lannau Llŷn wedi’i ddileu, o’r diwedd, diolch i gytundeb rhwng Cyngor Gwynedd a chwe pherchen tir i greu Llwybr Cyhoeddus rhwng Porth Widlin a Phorth Oer. Gelwir yr olaf yn 'Whistling Sands' gan Saeson, oherwydd bod y tywod yno’n gwichian pan gerddir arno.

Mae’r rhan hon o Lwybr Arfordir Cymru, sy’n gyfan gwbl o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, yn mynd heibio i draeth poblogaidd Porth Iago, ac y mae’r golygfeydd ar ei hyd yn ysblennydd. Gellir ei thramwyo o’r naill ben i’r llall, bellach, er bod rhagor o welliannau (gan gynnwys gosod grisiau, ac arwyddion ychwanegol) ar y gweill.

Am fanylion y ffordd, gweler Map Llwybr Arfordir Cymru 34.

Lleoliad: Pont Newydd ar Ddysynni, Tywyn, Gwynedd

Pan agorwyd Llwybr Arfordir Cymru, bu raid dargyfeirio 6.5 milltir / 10 cilomedr o’r glannau rhwng Tonfanau a Thywyn er mwyn cyrraedd pont isaf Dysynni ym Mryncrug. Eithr golyga codi pont newydd, gan ddefnyddio ategwaith hen bont Bailey o eiddo’r fyddin, a chwalwyd tua dengmlwydd ar hugain yn ôl, nad rhaid i gerddwyr a beicwyr ddargyfeirio, bellach.

Noddwyd y bont hon gan Gyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru, TRACC (y consortiwm trafnidiaeth leol) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Am fanylion y ffordd, gweler Map Llwybr Arfordir Cymru 48.