Conwy a Llandudno

Dewch am dro ar feic neu ar droed ar hyd rhan o Lwybr yr Arfordir, i werthfawrogi amgylchedd hanesyddol a deniadol Castell Conwy a thref glan môr Fictoraidd Llandudno.

Mae’r daith hon yn hir (18 milltir) ac yn berffaith ar gyfer beicwyr a cherddwyr pellter hir. Gan ei bod braidd gormod o her i lawer o gerddwyr, beth am roi cynnig ar ddarnau byrrach ohoni, ac anelu am un o’r uchafbwyntiau isod a chael blas ar y fro. Gallwch hefyd ddefnyddio cysylltiadau teithio i fynd o le i le rhwng rhai o’r lleoliadau neu i fynd i gopa Pen y Gogarth. Mae cefnlen y daith gyda’r gorau yn y wlad gyda Phen y Gogarth yn y gogledd, Trwyn y Fuwch yn y dwyrain a chopaon Eryri yn y de-orllewin fel petaent yn codi’n syth o Fae Conwy. Mae Llandudno yn cynnig cipolwg o’r gorffennol gyda’i nodweddion pensaernïol Fictoraidd, gan gynnwys y pier. Mae Conwy’n eich tywys i gyfnod cynharach gyda’i gastell a’i muriau caerog.

Uchafbwyntiau ar y ffordd

Conwy

Conwy yw un o’r trefi caerog canoloesol sydd wedi goroesi orau ym Mhrydain. Mae dros 200 o adeiladau rhestredig yn y dref a adeiladwyd rhwng y bedwaredd ganrif ar ddeg a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yr enwocaf ohonynt i gyd yw Castell Conwy a gafodd ei adeiladu gan Edward y Cyntaf rhwng 1283 ac 1289 - amcangyfrifwyd iddo gostio £15,000. Does dim syndod bod y safle’n Safle Treftadaeth y Byd. Efallai mai Plas Mawr, plasty trefol o oes Elisabeth a chartref y teulu Wyn yn yr unfed ganrif ar bymtheg, yw’r enghraifft orau ym Mhrydain o blasty trefol Elisabethaidd sydd wedi goroesi.

undefined

Llandudno a Chastell Deganwy

Ar ochr arall Moryd Conwy ac wrth droed Pen y Gogarth saif Llandudno, tref glan môr Fictoraidd a ddatblygwyd gan y teulu Mostyn yn yr 1840au. Enwyd y dref ar ôl Sant Tudno, sant o’r chweched ganrif ac mae’r eglwys o’r un enw wedi’i chodi ar Ben y Gogarth yn wreiddiol yn y chweched ganrif, ond codwyd un newydd yn yr unfed ganrif ar ddeg. Ewch am dro i weld adfeilion Castell Deganwy a ddefnyddiwyd yn helaeth gan Edward y Cyntaf i godi castell Conwy yn y drydedd ganrif ar ddeg. Yna beth am fynd i gael rhywbeth i’w fwyta yn un o’r bwytai a mwynhau golygfa o’r marina'r un pryd.

Pen y Gogarth

Brigiad calchfaen dramatig yw Pen y Gogarth sy’n gynefin i lawer o rywogaethau o adar nythu yn ogystal â bod yn ardal ddelfrydol ar gyfer cerdded a dringo. Gallwch gael hoe yn y Ganolfan Ymwelwyr lle mae arddangosfeydd ardderchog yn dangos a disgrifio hanes, daeareg a bywyd gwyllt Pen y Gogarth.

Mae cyswllt camera â’r clogwyni yn darparu lluniau byw o’r adar môr yn ystod y cyfnod magu. Cofiwch ddilyn y Cod Cefn Gwlad. Mae cymaint i’w wneud ar Ben y Gogarth – gallech dreulio diwrnod cyfan yno. Beth am dorri’r daith trwy ddefnyddio’r hen dramffordd Fictoraidd o Landudno neu weld y brigiadau creigiog oddi uchod mewn car codi o’r Happy Valley. Mae modd beicio i Ben y Gogarth a chael lluniaeth yng nghaffi Rest and Be Thankful neu fynd ar daith drwy’r oes Efydd yn yr hen waith copr.

undefined

Map

Mae'r adran adnoddau isod yn cynnwys map syml o’r ardal. Argraffwch y map, a nodwch yr uchafbwyntiau a’r daith ar gyfer y diwrnod, a mwynhewch yr antur!

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os hoffech chi gymorth i gyrraedd yma, neu i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae cynlluniwr taith Traveline Cymru yn ddefnyddiol dros ben. Os oes gennych chi ffôn clyfar neu lechen, gallwch lawrlwytho'r ap iPhone neu Android. Mae’r cynlluniwr taith ar gael hefyd ar-lein ar wefan Traveline Cymru. Gallwch eu ffonio ar 0871 200 22 33 (cost galwadau yw 10c y funud a 6c am gysylltu o linell tir BT, bydd rhwydweithiau eraill yn amrywio a gall cost ffôn symudol fod yn sylweddol uwch).

Aros yng Nghonwy a Llandudno

Os hoffech dreulio rhagor o amser yn yr ardal, mae Conwy a Llandudno yn ganolfannau ardderchog gyda digon o westai, lletyau gwely a brecwast, hosteli a bythynnod cartrefol hunanddarpar i’ch croesawu. Mae digon o safleoedd carafanau a gwersylla deniadol ar gael yn y cyffiniau hefyd. Mae’r ardal yn enwog am gig eidion ei gwartheg Duon Cymreig, ei chig oen morfa heli a’i bwyd môr blasus, ac mae hyn yn golygu bod digon o gynnyrch lleol o ansawdd da ar gael ar gyfer y bwytai a’r siopau bwyd annibynnol lleol.

Ein barn

"Dyma gylchdaith odidog sy’n dilyn Llwybr yr Arfordir ar hyd moryd afon Conwy ac o gwmpas Pen y Gogarth, gan roi golygfeydd ysblennydd ar hyd arfordir y Gogledd, dros y Fenai i Fôn ac i’r mewndir i fynyddoedd garw’r Carneddau. Mae’n un o’r uchafbwyntiau niferus ar hyd y daith ac mae’n cynnig rhywbeth at ddant pawb o’r teulu. Mae’n daith go hir, heb os (neu’n gylchdaith feiciau sy’n dipyn o her) ond gallwch ddewis rhan ohoni yn unig. Er enghraifft, mae yna ddigon i’w weld a’i wneud yn nhrefi Conwy a Llandudno neu gallech roi cynnig ar un o lwybrau niferus Pen y Gogarth."

Quentin Grimley, Swyddog Polisi Llwybr yr Arfordir, Cyfoeth Naturiol Cymru.

Llwybrau eraill gerllaw

Adran Adnoddau