Blwyddyn Antur 2016 GNG Gwlyptiroedd Casnewydd

Gall llawer iawn o ddŵr fod yn beth gwirioneddol dda weithiau! Gwlyptir yw’r term am ardal sy’n orlawn o ddŵr gyda digonedd o blanhigion dyfrol.GNG Gwlyptiroedd Casnewydd

Mae gwlyptiroedd yn hanfodol ar gyfer puro dŵr a rheoli llifogydd ar hyd ein traethlinau.  Does dim rhyfedd fod yma yng Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd ddigonedd cyfartal o fywyd gwyllt amrywiol yn bwydo ar y planhigion hyn a bellach wedi ymgartrefu yn y warchodfa arbennig hon.

Ystyriol o Deuluoedd

Mae’r warchodfa natur hon sy’n ymestyn dros 437 hectar (1,080 erw) yn un sy’n ystyriol o deuluoedd ac mae ynddi lwybrau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a choetsys babanod. Mae yma hefyd ardal bicnic a llain chwarae sydd wrth ochr y ganolfan ymwelwyr er mwyn gwneud yn siŵr bod eich plantos yn cael eu cadw’n brysur!

Pa mor bell bynnag y byddwch chi’n cerdded, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod caffi a thoiledau wrth law er mwyn i chi gael ychydig hoe a chyfle i ymlacio.

Adloniant drwy’r flwyddynNewport Wetlands /  Gwlyptiroedd Casnewydd

Yn y warchodfa, sydd wedi ei lleoli ar gyrion dinas brysur Casnewydd, cewch gyfle i weld sawl gwahanol rywogaeth o adar ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich llygaid ar agor, gyda’ch llyfr adnabod adar yn eich poced a’ch binocwlars yn barod, er mwyn rhyddhau’r anturiaethwr dewr sydd ynoch chi!

Gwanwyn – dyma ddechrau’r tymor bridio ac mae hwn yn gyfnod prysur iawn yn y gwylptiroedd.  Gellir gweld adar bridio hirgoes yma fel cornchwiglod a phïod y môr a’r titw barfog yn ogystal â gwenoliaid a gwenoliaid du sy’n dechrau cyrraedd o Affrica.

Haf - dyma’r adeg pan fydd nadroedd y glaswellt yn amsugno’r haul a gellir gweld hyd at ryw 16 o rywogaethau o was y neidr yma yn y gwlyptiroedd.

Hydref – tymor o newid yw hwn pryd y bydd y corsennau gwyrdd toreithiog a ffrwythlon yn troi’n frown euraid a grwpiau o eurbincod i’w gweld yma’n gwibio o amgylch y warchodfa.

Gaeaf – mae’r tymor hwn yn cynnig profiad o fywydgwyllt na ddylid ei golli. O fis Hydref ymlaen, gallwch ryfeddu at y grwpiau mawr o adar drudwy fydd yn ymgasglu yn y gwyll gan ffurfio cymylau mawr duon yn yr awyr. Wrth iddyn nhw ddisgyn a hedfan fry uwchben, allwch chi ddim llai na sylwi ar eu trydar swnllyd.

Nid paradwys i wylwyr adar yn unig yw’r warchodfa hon. Mae hi hefyd yn gartref i foch daear, gwahaddod a llygod y coed. Mae dwrgwn, sy’n enwog am fod yn ofnus iawn o bobl, i’w gweld yma hefyd, er mai drwy ôl eu tom neu faw efallai. 

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd rhwng Aber Hafren ac Afon Wysg ar arfordir De Cymru. Mae’n cael ei rheoli ac yn eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn partneriaeth ag RSPB Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd ac eraill er budd bywyd gwyllt a phobl.

 

Adnoddau

Newport Wetlands / Gwylptiroedd Casnewydd