Geocelcio

Ydych chi’n chwilio am rywbeth llawn hwyl i’w wneud dros y gwyliau na fydd yn costio ffortiwn? Beth am roi cynnig ar geocelcio. Mae’n hwyl, mae am ddim ac mae’n ffordd wych i fforio yn yr awyr agored.

Yn fersiwn yr unfed ganrif ar hugain o’r helfa drysor, mae geocelcwyr yn defnyddio eu ffonau deallus neu ddyfais â system leoli fyd-eang (GPS), i leoli blychau dirgel, sef celciau. Mae’r gweithgaredd, a gafodd ei greu gyntaf yn 2000, yn berffaith ar gyfer diwrnod allan ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, gan ei fod yn cynnig cyfle i fynd i leoedd nad yw pobl wedi ymweld â nhw o’r blaen. Rhestrwyd rhai awgrymiadau (isod) er mwyn sicrhau bod eich profiad yn un pleserus, fel Dilyn y canllawiau (a amlinellwyd isod) er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o geocelcio i sicrhau hynny. Mae cannoedd o gelciau wedi eu claddu eisoes gan ymddiddorwyr brwdfrydig, yn cuddio yno yn barod i’w darganfod ar hyd y llwybr 870 o filltiroedd, sy’n ymestyn o’r ffin yng ngogledd Cymru i Gas-gwent yn y de.

Dywedodd Quentin Grimley, Swyddog Mynediad i’r Arfordir o Gyngor Cefn Gwlad Cymru: “Os ydych yn trefnu gwyliau gweithgaredd penwythnos, neu antur fechan ar hyd Llwybr Arfordir Cymru ac am wneud rhywbeth gwahanol, geocelcio yw’r peth i chi. “Mae’n ffordd ardderchog i’r teulu cyfan fynd allan i gefn gwlad prydferth Cymru a mwynhau’r buddion llesol o fod yn weithgar allan yn yr awyr agored tra’n darganfod y cyfan sydd gan Lwybr Arfordir Cymru i’w gynnig.”

Fel rheol, mae’r celciau’n cynnwys llyfr log, fel y gall y sawl sy’n ei ddarganfod gofnodi ei fanylion a’r dyddiad y daeth o hyd i’r celc. Mae’r rhain wedi eu gosod yn eu lle gan gyd-gelcwyr brwdfrydig, sydd yna’n cyhoeddi’r manylion ar y we fel y gall celcwyr eraill eu darganfod. Ambell waith, mae’r blychau’n cynnwys eitemau o werth bach i’w cyfnewid. Wedyn, mae geocelcwyr yn cofnodi eu canfyddiadau ar wefannau fel www.geocaching.com, gan ddefnyddio enw cod sefydledig, a rhannu eu profiadau, eu hawgrymiadau a’u cyngor.

Dywedodd Peter Hewlett, sylfaenydd gwefan www.geocachingwales.com: “Mae geocelcio yn ffordd wych o ymweld â llawer o’r lleoedd diddorol yng Nghymru. “Drwy archwilio’r map ar wefan geocelcio, gallwch weld yr ardal lle y cuddiwyd y celciau a darllen am y lleoedd o ddiddordeb sy’n gysylltiedig â’r celc. Mae hwn yn hwyl mawr i’r teulu ac yn troi taith gerdded yn helfa drysor.”

Geocelciau gwych ar Lwybr Arfordir Cymru:

Ewch i wefan geocaching Cymru i gael y rhestr lawn.

Awgrymiadau ardderchog:

Gwnewch

  • Gofynnwch am ganiatâd y tirfeddiannwr os ydych am adael celc. Parchwch eich amgylchedd a pheidiwch â chladdu unrhyw wrthrych. Gwnewch yn siwr bod y geocelc wedi ei guddio ar lwybr cyhoeddus yn unig.
  • Gwnewch yn siwr bod y blwch wedi ei farcio’n glir, gan nodi nad yw’r cynnwys yn beryglus a rhoi manylion cyswllt y sawl sydd yn ei guddio (rhowch eitemau a fyddai’n cael eu hystyried yn ddiogel ac yn dderbyniol i blentyn ar ei ben ei hun eu darganfod yn y celc). Rhowch y blwch sy’n cynnwys y celc mewn cwdyn polythen a’i osod fel na fydd pobl nad ydynt yn geocelcwyr yn debygol o’i ddarganfod. Cofiwch gynnal a chadw’r celc rydych wedi ei guddio.
  • Tra’n geogelcio cofiwch barchu’r amgylchedd. Ni ddylech adael unrhyw dystiolaeth ar eich hôl.
  • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad bob amser a chadwch at hawliau tramwy.

Peidiwch

  • Peidiwch â gadael celc lle y byddai’n peryglu neu’n tarfu ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu Heneb Restredig. Peidiwch â rhoi celc mewn neu ar wal gerrig sych.
  • Peidiwch â rhoi bwyd neu ddiod yn y celc. Fe allai bydru.
  • Peidiwch â chladdu’r celc na’i guddio mewn twll neu ar lwybr anifail.
  • Peidiwch â chroesi unrhyw ffens, heblaw am drwy iet neu dros sticil tra’n cuddio neu’n chwilio am gelc.
  • Peidiwch â gadael unrhyw ôl gweledol o darfu pan fyddwch yn gadael neu’n cuddio celc.
  • Peidiwch â gyrru eich car unrhyw le heblaw am y priffyrdd a’r cilffyrdd, a pharciwch yn gyfreithlon bob tro.