Diweddarwyd 9 Mis Tachwedd 2020 


Mae Cymru yn gweithredu mesurau newydd o 9 Tachwedd 2020 ymlaen ac mae’r rhain yn disodli’r rhai a gyhoeddwyd cyn y dyddiad hwn. Mae’r mesurau hyn yn wahanol i’r rhai a geir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ni cheir cyfyngiadau teithio o fewn Cymru, fodd bynnag dylai pobl osgoi teithio diangen gymaint ag sydd bosibl a cheir cyfyngiadau teithio i, ac allan o Gymru. Dilynwch ddiweddariadau a chanllawiau coronafeirws Llywodraeth Cymru er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

Ymweld â’r llwybr yn diogel

Mae’r llwybr cyfan yn agored ac nid oes unrhyw rannau wedi cau o ganlyniad i’r coronafeirws. Os gwelwch yn dda, dilynwch ein canllawiau hyn am amser gwych yn cerdded wrth gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.


Cynllunio ymlaen llaw

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

Parchwch bobl eraill

  • ystyriwch y gymuned leol ac eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
  • parciwch yn ofalus a chadw giatiau a rhodfeydd yn glir
  • gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent
  • dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio pan fydd hi’n gul

Diogelwch yr amgylchedd naturiol

  • peidiwch â gadael olion eich ymweliad. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
  • byddwch yn ofalus gyda barbeciwiau, a pheidiwch â dechrau tanau
  • cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol
  • baw ci – rhowch ef mewn bag a’i roi yn y bin neu ewch ag ef gyda chi

Mwynhewch yr awyr agored

  • cynlluniwch ymlaen llaw, drwy ganfod pa gyfleusterau sydd ar agor, a pharatoi
  • dilynwch gyngor ac arwyddion lleol a chadwch bellter cymdeithasol

Lawrlwythwch grynodeb o'r Cod Cefn Gwlad i'w argraffu

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn ôl yr angen.