Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rhannau o Lwybr Arfordir Cymru sydd wedi’u cau

O 24 Mawrth 2020, er mwyn lleihau lledaeniad y Coronafeirws (Covid 19), mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi deddfwriaeth frys i ganiatáu cau llwybrau cyhoeddus a thir mynediad yng Nghymru. Enw'r ddeddfwriaeth hon yw Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.

Ardaloedd yw'r rhain lle mae niferoedd mawr o bobl yn dueddol o ymgasglu neu fod yn agos at ei gilydd, neu lle mae eu defnyddio yn peri risg uchel fel arall o ran achosion neu ledaeniad haint y Coronafeirws. Mae'r ddeddfwriaeth newydd hon yn effeithio ar rai rhannau o Lwybr Arfordir Cymru

Rhestr o Lwybr Arfordir Cymru sydd wedi’u cau

Wed'i rhestru isod o'r Gogledd i'r De. Caiff ei diweddaru pan fydd rhannau eraill yn cael eu cau. Diweddarwyd y rhestr o rannau’r llwybr sydd wedi’u cau ar 7 Ebrill 2020 am 23:07.

Sylwer - dan y ddeddfwriaeth, nid yw’n ofynnol dynodi neu arwyddo llwybrau eraill tra bydd cau’r llwybrau yn weithredol.

Ynys Môn

Ceredigion

Sir Gâr

  • Edrychwch ar rhestr am feysydd parcio a phwyntiau mynediad yn cael eu cau ym Mharc Arfordirol y Mileniwm ar y Diweddaraf am Coronafierws COVID-19 - ewch i 27 Mis Mawrth am 17.58 am manylion.
  • Maes Parcio Traeth Llansteffan i Church Road (llwybr troed 23/28)
  • Rhan o'r De o St. Clears i Four Wheels

Sir Benfro

Castell Neath Port Talbot

Pen-y-bont ar Ogwr

Casnewydd

Pryd y bydd y rhannau’n ailagor

Mae'r Rheoliadau hyn yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod o chwe mis sy'n dechrau ar y diwrnod maen nhw’n dod i rym.  Serch hynny, rhaid i Lywodraeth Cymru adolygu'r angen am y cyfyngiadau a osodir gan y Rheoliadau bob 28 diwrnod.

Ymweld â Chymru. Rywbryd eto.

Dylech ofalu amdanoch chi eich hun ac eraill drwy ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

"Mae angen i ni osgoi teithio diangen, felly ewch am dro yn lleol; peidiwch â defnyddio’ch car i deithio"

 

Yng Nghymru, rydyn ni’n ffodus o gael amrywiaeth eang o lwybrau, parciau a mannau cyhoeddus yn yr awyr agored ar garreg ein drws. Cyn belled nad yw pobl yn dangos symptomau Covid 19, y cyngor cyfredol yw ei bod yn ddiogel i ni fynd allan i wneud ymarfer corff unwaith y dydd, cyhyd â'n bod ni’n gwneud y pethau hyn:

  • Peidio â theithio mewn car nac ar drafnidiaeth gyhoeddus - chwiliwch am gyfleoedd i fod y tu allan yn agos i'ch cartref
  • Mynd ar ein pennau’n hunain neu gydag aelodau o'n cartref yn unig - cadwch fwy na 2 fetr / 6½ troedfedd oddi wrth eraill bob amser
  • Bod yn ofalus gyda golchi dwylo a hylendid – byddwch yn ymwybodol bod gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn cael eu cyffwrdd yn rheolaidd
  • Peidio â gwneud gweithgareddau newydd neu beryglus - arhoswch yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn o faich cynyddol ar ein gwasanaethau brys ac iechyd
  • Dilyn y Cod Cefn Gwlad - ystyriwch ffermwyr ac eraill sy'n gweithio'n galed i gadw silffoedd ein siopau’n llawn a’n seilwaith i fynd

Rhagor o wybodaeth

(Diweddarwyd 30 Mis Mai 2020 14.12)

Ddydd Gwener, 29 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y newid diweddaraf i gyfyngiadau cloi i lawr yng Nghymru o ddydd Llun 1 Mehefin 2020. Gallwch ddilyn hysbysidiau Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys coronafeirws (COVID-19) ar eu gwefan.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.