Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Bydd ymwelwyr i Lwybr Arfordir Cymru yn profi gwledd o wyliau'r haf hwn, yn ogystal â gwledd o olygfeydd wrth iddynt lwybro eu ffordd ar hyd arfordir rhyfeddol y wlad.

Gall ymwelwyr gymryd hoe i brofi popeth ac unrhyw beth, o ddathliad amlddiwylliannol i ŵyl sy’n dathlu macrell yn arbennig a gŵyl bysgod fawr yn Aberdaugleddau.

Os oes angen unrhyw brawf o’r cyfan sydd wedi eu gwasgu i mewn i wlad mor fach â Chymru, mae’r amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sydd i’w mwynhau o amgylch yr arfordir yn y misoedd i ddod, yn cynnig dewis anferth beth bynnag yw eich diddordebau.

Mae bwyd, diod, cerddoriaeth a gweithgareddau ar gyfer y teulu i’w cael ymhobman. Mae Eisteddfodau traddodiadol Cymru i’w gweld ochr yn ochr â bwyd a cherddoriaeth o wahanol ddiwylliannau ar draws y byd.

Mae’r dŵr ei hun yn chwarae rhan allweddol hefyd o ran y pethau i’w gwneud dros yr haf, gyda chystadlaethau tonfyrddio, rasio cwryglau ar yr Afon Teifi a chystadlaethau hwylio eithafol.

Ac mae ystod o ffyrdd cyffrous a mwy hamddenol i dreulio eich amser i’w profi o amgylch yr arfordir hefyd, gan gynnwys troelli yn y byd cerameg neu sioe geir VW –lle y gallwch weld y Beetle bendigedig.

Mae’r cyfan o fewn eich cyrraedd ar Lwybr Arfordir Cymru. Yn ymestyn o arfordir Gogledd Cymru i Gas-gwent yn y de, dyma’r llwybr arfordirol di-dor hiraf o amgylch unrhyw wlad yn y byd. Mae’r Lonely Planet, sef llawlyfr teithio’r byd, yn credu ei fod yn eithriadol, gan ddewis y llwybr fel yr ardal orau yn y byd yn eu llawlyfr gorau-wrth-deithio 2012, ar y blaen i atyniadau fel y Ruta Maya yng nghanol America a Thaleithiau Morol Canada.

Mae’n cynnwys Geoparc, gwarchodfa natur forol, dau barc cenedlaethol, tair Ardal o Harddwch Eithriadol, 14 arfordir treftadaeth dynodedig, 11 gwarchodfa natur genedlaethol, 23 safle ar y Gofrestr Tirweddau Hanesyddol ar draws yr holl daith.

Yn ogystal ag arian gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ar yr arfordir, gwerth tua £2 filiwn y flwyddyn, mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi dyrannu bron £4 miliwn dros bedair blynedd i gefnogi’r prosiect.

Pam nad ewch chi i Wythnos Bysgod Sir Benfro rhwng 22 a 30 Mehefin, wedi ei lleoli yn Aberdaugleddau gyda digwyddiadau ledled y sir. Mae pysgod a physgod cragen gogoneddus, gweithgareddau arfordirol bendigedig, a digon o hwyl i’r teulu wedi sefydlu’r digwyddiad hwn fel un o’r rhai mwyaf poblogaidd yn y wlad.

Gan ystyried y rhai hynny sydd yn ymddiddori mewn crefftau, mae Gŵyl Cerameg Ryngwladol yn Aberystwyth ar 28-30 Mehefin yn agor y byd cerameg i chi, gydag artistiaid gwadd o America, Korea, Tsieina, Sbaen, Gwlad Pwyl a Seland Newydd.

Ar 30 Mehefin, mae Mela Amlddiwylliannol Caerdydd yn arddangos ystod eang ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celf, ffasiwn a bwyd gyda diwylliannau Asiaidd wrth eu gwraidd ym Mhlas Roald Dahl, Bae Caerdydd.

Darganfyddwch y cyfan sydd i’w ganfod am donfyrddio yng ngŵyl Wakestock rhwng 12 a 14 Gorffennaf. Mae Abersoch ar Benrhyn Llŷn yn gartref i’r ŵyl hon, sy’n dod fel pecyn cyfan â gŵyl gerdd ynghlwm wrtho.

I’r rhai hynny ohonoch sy’n hoff o VW, ewch yn chwil ar y ceir chwilod, yn y sioe geir Beetle VW / Dubs at the Castle rhwng 20 a 21 Gorffennaf, digwyddiad gwersylla tri diwrnod ar gyfer y teulu, gyda bandiau ac adloniant byw yng Nghastell Cil-y-coed.

Ymhlith y nifer o wyliau sydd i’w gweld yr haf hwn mae un o wyliau diwylliannol mwyaf y byd sef Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Bydd y digwyddiad blynyddol hwn yn Ninbych eleni rhwng 2 Awst ac 10 Awst.

Ychydig yn fwy hamddenol, ond yn dal yn gystadleuol cewch arddangosfa o sgiliau pysgota eog a brithyll y môr ynWythnos Gŵyl Cilgerran. 16-25 Awst, yng nghysgod adfeilion castell Cilgerran ar yr Afon Teifi – neu ar y pegwn arall mae Gŵyl Harbwr Caerdydd, 24 Awst i 26 Awst, sy’n cynnwys holl gyffro Hwylio Eithafol gyda hwylwyr proffesiynol rhyngwladol yn cystadlu ochr yn ochr wrth iddynt ysgubo heibio’n agos i’r dorf.

Ac yn olaf, profiad pysgodol mae’n rhaid ei fynychu – sef Gŵyl Mecryll Aberaeron, ar 31 Awst. Gŵyl i ddathlu’r pysgodyn gostyngedig hwn â’r blas bendigedig.

Cymysgedd gwirioneddol o wyliau a hwyl a’r cyfan o fewn taith gerdded oddi ar Lwybr Arfordir Cymru.

Gwyliau sy’n cael eu cynnal o fewn cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru'r haf hwn:

Yn y Gogledd

 • Gŵyl Cricieth, 15 Mehefin i 23 Mehefin. Wythnos o gerddoriaeth gan gynnwys corau i jazz.
 • Wakestock, 12-14 Gorffennaf. Cystadleuaeth tonfyrddio - ochr yn ochr â gŵyl gerdd – yn Abersoch ar Benrhyn Llŷn.
 • Gŵyl Hedfan Barcud y Gwanwyn a Gŵyl Barcud Abermaw, 13 Gorffennaf i 14 Gorffennaf. Bydd barcudiaid o bob lliw a llun yn hedfan rhwng 10 a 5 bob diwrnod gyferbyn gorsaf y bad achub.
 • Carnifal Prestatyn, 20 Gorffennaf. Gorymdaith carnifal traddodiadol i lawr y stryd fawr.
 • Gŵyl Caernarfon, 20 Gorffennaf i 27 Gorffennaf. Digwyddiadau am ddim yn ystod y dydd, adloniant i blant, cerddoriaeth fyw yn yr awyr agored. Cyngherddau gyda’r nos, digwyddiadau theatr, llwybrau’r dref a llawer mwy mewn gwahanol leoedd yng Nghaernarfon.
 • Gŵyl Afon Conwy, 20-28 Gorffennaf. Wythnos o ddathlu gan gynnwys amrywiaeth o weithgareddau dŵr yn ogystal ag adloniant ar y glannau ar gyfer y teulu i gyd.
 • Sioe Gychod Gogledd Cymru, 24 Gorffennaf i 28 Gorffennaf. Gŵyl o weithgareddau dŵr sy’n denu cystadleuwyr ar draws Gogledd Cymru yn ogystal â’r Gogledd-orllewin, Ynys Manaw ac Iwerddon.
 • Gŵyl Hwylio Caergybi, 26 Gorffennaf i 28 Gorffennaf. Digwyddiad hwylio o fri o amgylch y Marina a Chlwb Hwylio Caergybi. Rasio a gweithgareddau ar lan y môr.
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2-10 Awst. Un o wyliau diwylliannol mwyaf y byd, sydd yn Ninbych eleni - dim ond taith fer o Lwybr yr Arfordir.
 • Gŵyl Afon Conwy, 21 Awst i 28 Awst. Gŵyl naw diwrnod o chwaraeon dŵr a hwylio gyda llawer o weithgareddau ar y lan hefyd.
 • Gŵyl Dyfi, 24 Awst 2013 i 26 Awst. Adloniant rhad ac am ddim yn Aberdyfi gyda digwyddiad bob dydd Sul (ac am 3 diwrnod dros Ŵyl y Banc).

Y Canolbarth

 • Gŵyl Cerameg Rhyngwladol, 28-30 Mehefin. Y byd cerameg yn troelli am Aberystwyth, gydag arlunwyr gwadd o America, Korea, Tsieina, Sbaen, Gwlad Pwyl a Seland Newydd.
 • Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion, 7 Gorffennaf. Ymunwch yn y gweithgareddau ar Harbwr Aberaeron a phrofwch y gorau o’r bwyd môr lleol, pysgod a chynhyrchion eraill.
 • Carnifal Tref Aberystwyth, 27 Gorffennaf. Gwobrau, Gorymdaith, Cerddoriaeth, Zumba, Stondinau, Peintio Wynebau – y cyfan oll.
 • Gŵyl Gerddoriaeth Cei Newydd 2013, 2 i 4 Awst. Bandiau yn y babell fawr, cerddorion yn y tafarnau a’r caffis a chyngerdd am ddim gan fandiau byw ar lan y môr.
 • Ail Ŵyl Cwrw a Seidr Aberaeron, 10 Awst. Mae’n rhaid bod pethau wedi mynd yn dda'r llynedd am ei bod yn ôl eto eleni. Mae seidrau a pherai Cymru a chwrw iawn ar gael, yn ogystal â barbiciw a cherddoriaeth fyw
 • Regata Bae Ceredigion. 13-15 Awst. Digwyddiad blynyddol dros dri diwrnod yng Nghei Newydd yn uno rasys hwylio, rasys nofio’r glannau, cystadlaethau adeiladu cestyll tywod a digwyddiadau llawn hwyl i’r teulu.
 • Wythnos Gŵyl Cilgerran. 16-25 Awst. Yng nghysgod adfeilion castell Cilgerran, mae pysgotwyr lleol yn brolio eu sgiliau pysgota eog a brithyll y môr o’r cwryglau traddodiadol ar yr Afon Teifi ar gyfer cyfarfod rasio blynyddol y cychod hynafol hyn.
 • Gŵyl MOMA. 18-25 Awst. Mae Machynlleth yn gartref i’r dathliad eclectig hwn o’r celfyddydau, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 27 oed, o jazz, corau meibion, canu cynulleidfaol a phedwar diwrnod o gyngherddau clasurol ysbrydoledig.
 • Gŵyl Cei Aberteifi, 24 Awst. Yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol a morol cyfoethog tref Aberteifi, gyda cherddoriaeth fyw, ras môr-forynion ac arddangosfa tân gwyllt am 9pm.
 • Gŵyl Mecryll Aberaeron, 31 Awst. Gŵyl i ddathlu’r pysgodyn gostyngedig hwn â’r blas bendigedig.

Y De-orllewin

 • Gŵyl Bysgod Sir Benfro, 22-30 Mehefin. Cofleidiwch y ffaith mai gŵyl bysgod fawr yw hon, wedi ei lleoli yn Aberdaugleddau gyda digwyddiadau ar draws y sir. Pysgod a physgod cragen gogoneddus, gweithgareddau arfordirol bendigedig, a digon o hwyl i’r teulu.
 • Gŵyl Werin Tyddewi, 27 Gorffennaf. Dewch â’ch picnic eich hun a charthen neu gadeiriau gwersylla ar gyfer yr ŵyl werin hon i’r teulu ym Mhalas yr Esgob yn Nhyddewi, Sir Benfro

Y De-ddwyrain

 • Gŵyl Ifan, 21 i 23 Mehefin. Bydd Gŵyl Dawnsio Gwerin Cymru yn llifo ar draws canol dinas Caerdydd gyda dawnsio gwerin o Gymru, Llydaw, Ffrainc a’r Iseldiroedd.
 • Gŵyl Machen Isaf, 26 Mehefin. Bydd Crispian Steele-Perkins – un o unawdwyr enwocaf y byd ar yr utgorn – yn dod â’i Ddosbarth Meistr i’r ŵyl hon yng nghalon Casnewydd.
 • Mela Amlddiwylliannol Caerdydd, 30 Mehefin. Gyda diwylliannau Asiaidd wrth wraidd arddangosfeydd Mela, bydd amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celf, ffasiwn a bwyd.
 • Gŵyl Celfyddydau Caerllion 2013, 5 i 14 Gorffennaf. Shakespeare yn yr amffitheatr Rufeinig, cerddoriaeth a chanu - gwerin, roc, pop, clasurol, jazz a chorawl, dawnsio egsotig, arddangosfeydd celf a chrefft, a chelf a grëwyd gan blant ysgol lleol.
 • Gŵyl Fwyd a Bwyd Rhyngwladol Caerdydd, 12 i 14 Gorffennaf. 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod arbenigol, o gaws fferm a siocled a wnaethpwyd â llaw i wirodlynnau arbenigol, lleoliad hardd ar y glannau ac adloniant rhad ac am ddim. Ni chewch lawer yn well na hyn.
 • Dubs at the Castle, 20 i 21 Gorffennaf. Sioe ceir y VW beetle yng Nghastell Cil-y-coed. Digwyddiad tri diwrnod gyda bandiau ac adloniant byw.
 • Y Cynulliad Gwyrdd, 1 to 4 Awst. Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei ynni o’r gwynt, yr haul a phobl. Mae’r Green Gathering yn cyfuno’r gerddoriaeth orau ar draws pob genre ynghyd â gweithdai, ffyrdd o fyw cynaliadwy a thechnolegau yn y dyfodol yn yr ŵyl hon ger Cwrs Rasio Cas-gwent.
 • Gŵyl Harbwr Caerdydd, 24 i 26 Awst. Mae’r ŵyl sefydledig hon yn ôl gyda Hwylio Eithafol! Hwylwyr proffesiynol rhyngwladol yn cystadlu ochr yn ochr wrth iddynt ysgubo heibio’n agos i’r dorf, yn ogystal â llu o weithgareddau rhad ac am ddim, Llongau Tal, marchnad ryngwladol a gwerthwyr pysgod o fri yn cystadlu mewn cyfres o brofion sgiliau manylder dwys.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.