Gwahoddir pobl sengl sy’n chwilio am gymar i wisgo’u hesgidiau cerdded i ganfod cariad ar Lwybr Arfordir Cymru.

Bydd Traeth Newton ger Porthcawl yn darparu’r gefnlen drawiadol ar gyfer taith gerdded gwib-fachu gyntaf de Cymru ar ddydd Sul 7 Hydref, i ddechrau am 3.30pm. Mae’r digwyddiad yn rhan o Ŵyl Love2Walk Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr a gynhelir dros gyfnod o naw niwrnod. Mae’r Ŵyl yn dathlu popeth yn ymwneud â cherdded, ac mae’r digwyddiad hwn yn dilyn ôl-troed taith gerdded gwib-fachu lwyddiannus ar Ynys Wyth. Sylwodd swyddogion twristiaeth yr ynys fod nifer fawr o bobl sengl yn mynychu teithiau cerdded wedi’u trefnu, ac felly penderfynwyd trefnu taith wib-fachu. Daeth pobl o bell, gan gynnwys o Lundain, Birmingham a Chaint. Yn y chwe blynedd ers sefydlu’r digwyddiad, mae’r teithiau cerdded wedi bod yn gyfrifol am bedair priodas a baban.

Dywedodd Zoe Livermore, Cydlynydd Darganfod Cefn Gwlad, a fydd yn arwain y daith: “Byddem wrth ein boddau yn ailadrodd y llwyddiant y mae Ynys Wyth wedi’i gael. “Mae’n daith gerdded hyfryd ar y traeth a thrwy’r twyni tywod ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Ceir golygfeydd hardd ac awyrgylch dymunol a chyfeillgar, a fydd o leiaf yn rhoi cyfle i’r rheiny sy’n mynychu’r digwyddiad fwynhau cwmni pobl o’r un anian, ond pwy a ŵyr? Gallech chi gwrdd â’r dyn perffaith neu ferch eich breuddwydion, neu efallai creu cyfeillgarwch newydd.”

Addewir croeso cynnes i’r cyfranogwyr a thaith gerdded hamddenol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, cyn ymweld â thafarn y Jolly Sailor yn Newton am bryd o fwyd ysgafn.

Datblygwyd Llwybr Arfordir Cymru gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC), un awdurdod lleol ar bymtheg a dau Barc Cenedlaethol, ac mae wedi’i rannu’n wyth ardal ddaearyddol. Dywedodd Sue Rice, Rheolwr Prosiect Llwybr Arfordir Cymru, o Gyngor Cefn Gwlad Cymru: “Un o’r rhesymau dros greu Llwybr Arfordir Cymru oedd annog ffyrdd o fyw egnïol. Mae Walk2Love yn gwneud hynny, gan ddarparu awyr iach, lleoliadau hyfryd a gweithgaredd llawn hwyl wedi’i drefnu. “Rwy’n gobeithio y bydd yr ychwanegiad newydd hwn i’r ŵyl yn mynd o nerth i nerth. Byddai’n wych i Lwybr Arfordir Cymru fod yn rhan o stori serch yn y dyfodol.”

Am fwy o wybodaeth ynghylch archebu lle, ewch i www.love2walk.co.uk. Cynhelir yr Ŵyl Love2Walk, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, ledled bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 29 Medi a 7 Hydref. Mae’n cynnig dros 40 o deithiau cerdded, gan gynnwys teithiau ysbrydion, chwilio am ystlumod a mynd i weld gwartheg ar fferm laeth.