Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Wrth i hanner tymor mis Hydref nesau, ydych chi’n meddwl am bethau i’w gwneud? Does dim angen edrych ymhellach na Llwybr Arfordir Cymru i gael syniadau.

Mae troi am yr arfordir yn cynnig lleoliad delfrydol am hwyl i’r teulu, gydag ystod eang o weithgareddau ac atyniadau o fewn tafliad carreg. O gestyll i lwybrau natur, i deithiau cychod i wylio dolffiniaid, gall Llwybr Arfordir Cymru gynnig y cyfan. Gall y rhai sy’n chwilio am wefr ddewis rhwng llu o ffeiriau a chanolfannau antur ond mae ysblander naturiol y llwybr hefyd yn cynnig teithiau cerdded hwylus i’r teulu cyfan.

Rydym wedi llunio rhestr o awgrymiadau y gobeithiwn y byddant yn taro deg o ran sut i ddifyrru’r plantos, lle bynnag rydych yn byw yng Nghymru.

Arfordir Gogledd Cymru ac aber yr Afon Dyfrdwy

Gallech roi cynnig ar ddiddanwch traddodiadol i’r teulu ar Bier Llandudno, neidio ar y lein fach a cheir cebl Y Gogarth neu galwch heibio i anifeiliaid fel y lemyriaid, swricatiaid a’r teigrod yn Sw Mynydd Cymru ym Mae Colwyn. Maent yn cynnal Wythnos Sgrech o 27 Hydref i 12 Tachwedd, gyda mynediad am ddim i bob plentyn sydd wedi gwisgo fel bwgan ac sydd yng nghwmni oedolyn. Gallech alw heibio i Theatr Bypedau’r Harlequin hefyd yn Llandrillo-yn-Rhos. Maent yn perfformio chwedl tylwyth teg boblogaidd Hansel a Gretel dros yr hanner tymor, neu beth am daith i Gastell Conwy, sy’n Safle Treftadaeth y Byd.

Ynys Môn

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n gyfrifol am Blas Newydd a’r Gerddi, raglen o ddigwyddiadau addas ar gyfer y teulu cyfan. Mae ei Rhaglen ar gyfer gwyliau’r hanner tymor, rhwng 24 Hydref a 31 Hydref, yn cynnwys diwrnod fforwyr natur, teithiau cerdded natur a thŷ Calan Gaeaf brawychus. Draw yng Nghaergybi, mae Parc Gwledig y Morglawdd yn cynnig cyfeiriadu yn ogystal â llwybr natur.

Menai, Llŷn a Meirionnydd

Mae pentref Portmeirion, ag iddo arddull gyfandirol, ger Minffordd, yng Ngwynedd. Cynlluniwyd ac adeiladwyd y pentref gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 ac 1975. Yn yr 1960au, defnyddiwyd y pentref ar gyfer set y sioe deledu cwlt The Prisoner, gyda Patrick McGoohan yn chwarae’r brif ran.

Ceredigion

Mae Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth yn cynnal gweithdai galw heibio am ddim ar 27 Hydref, ar ddiwedd ei arddangosfa'r Darlun Mawr; sef cystadleuaeth genedlaethol i annog pawb i luniadu. Bydd yr arlunydd Kim James Williams yno i gynnig awgrymiadau a syniadau defnyddiol i egin arlunwyr o bob oed.

Sir Benfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cynnig rhaglen o weithgareddau sy’n addas i’r teulu cyfan gydol y flwyddyn. Pam na ewch chi ar antur drwy goetir gwyllt yn Colby? Cadwch lygad barcud am fywyd gwyllt y coetir yn paratoi ar gyfer y gaeaf mewn gweithgaredd i’r teulu o dan arweiniad ceidwaid mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’r diwrnod yn cynnwys sesiynau awr yn yr awyr agored ynghyd â gweithgareddau crefft dan do a gwyddoniaeth ymarferol ar gyfer y teulu cyfan. Dewch wedi gwisgo’n barod am yr awyr agored a chadwch eich lle o flaen llaw.

Sir Gaerfyrddin

Gall teuluoedd fynd ar ddwy olwyn i feicio neu dwy droed i gerdded o amgylch y ganolfan gwlypdir ger Llanelli. Rhowch gynnig ar adnabod rhai o’r cannoedd o fathau o adar sy’n byw neu’n ymweld â’r lle gydol y flwyddyn – neu ewch ar daith heibio i ddinas llygod y dŵr. Mae’r ganolfan yn cynnal noson natur frawychus ar 28 Hydref, a fydd yn llawn gweithgareddau yn cynnwys canfod ystlumod, fforio pyllau dŵr dan olau fflach, codi ofn ar dylwyth teg a gweithgareddau crefft fel gwneud ystlumod, llusernau a daliwr breuddwydion o we pry cop. Daw’r noson i ben gyda siocled poeth a danteithion, gyda gwobrau am y wisg orau.

Bro Gŵyr a Bae Abertawe

Ymunwch mewn hwyl egnïol yn LC, sef canolfan hamdden a pharc dŵr cyffrous Abertawe. Gallech hefyd brofi uwch dechnoleg ymarferol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu efallai ymweliad â Plantasia, sef hafan drofannol dan do egsotig sy’n gartref i bryfed, ymlusgiaid, pysgod a mwncïod, a rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau.

Arfordir De Cymru a Moryd yr Hafren

Mae Ffair draddodiadol Coney Beach yn cynnig hwyl i’r teulu ym Mhorthcawl. Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am natur rhowch gynnig ar deithiau cerdded bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig (GNG). Mae gan ganolfan wyddoniaeth Techniquest ym Mae Caerdydd dros 130 o arddangosion rhyngweithiol ar gyfer pob oed, o 8 i 80. Profwch ychydig o Wyddoniaeth Bwganod dros wythnos hanner tymor, wrth i ni archwilio ochr frawychus gwyddoniaeth, gan drafod pynciau fel pam rydym yn defnyddio gwyddoniaeth i greu swynion ac ysbrydion. Am weithgarwch yn yr awyr agored ewch i Forglawdd Bae Caerdydd, lle mae croeso i ymwelwyr ddefnyddio’r plasa sglefrio 1,100 medr sgwâr, a hynny am ddim. Gall ymwelwyr i Gastell Cas-gwent gymryd cam yn ôl mewn amser i’r Canol Oesoedd, wrth iddynt fod yn dyst i ail fyw golygfeydd o’r canol oesoedd mewn gwisgoedd o’r cyfnod. Mae teithiau drwy’r adeilad hanesyddol hefyd ac arddangosfeydd gan Bysgotwyr Rhwydi Lâf y Garreg Ddu, sy’n defnyddio dulliau traddodiadol Cymru i ddal eog ym moryd yr Hafren.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.