Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gweinidog yn cyflwyno gwefan traethau ac ap arfordir

O hyn allan bydd yn llawer haws darganfod arfordir gwych Cymru oherwydd bydd gwefan newydd ar gyfer traethau ynghyd ag ap am yr arfordir gan Cadwch Gymru’n Daclus yn cael eu lansio gan John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yng Nghynffig ddydd Mercher 19 Mehefin 2013.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal am 11.30 yn Nhafarn y Prince of Wales, safle busnes ger Llwybr Arfordir Cymru a gerllaw’r warchodfa natur anhygoel ar arfordir De Cymru, sef Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig a Bae Rest a dderbyniodd y Faner Las yn ddiweddar.

Mae’r wefan a’r ap wedi cael eu datblygu gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus. Cafwyd arian ar gyfer y wefan gan brosiect Twristiaeth Arfordirol Croeso Cymru sydd yn derbyn cefnogaeth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a daeth cefnogaeth ariannol hefyd ar gyfer datblygu’r Ap gan Croeso Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth fanwl am 150 o draethau, gan gynnwys: sut i gyrraedd y traeth, pa wobrau a dderbyniodd, pa gyfleusterau sydd yno megis toiledau, meysydd parcio ac achubwyr bywydau, ynghyd â’r bywyd gwyllt a’r atyniadau hanesyddol sydd gerllaw. Dyma’r tro cyntaf i gymaint â hyn o wybodaeth fanwl a chynhwysfawr gael ei chasglu am draethau Cymru.

Mae’r ap yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd yn y wefan ynghyd â’r ffordd y mae Llwybr Arfordir Cymru’n mynd, a’r graddiant i ddangos pa mor serth yw’r llwybr, gyda dolennau at wefannau tywydd ac amserlenni’r llanw. Mae’r ffôn clyfar yn gwybod ym mhle mae’r defnyddiwr ar y pryd ac felly gall yr ap ddod o hyd i’r traeth agosaf a chaniatáu i’r defnyddiwr chwilio am y cyfleusterau o’i ddewis.

Dywedodd y Gweinidog: “Bydd y wefan a’r ap gan Cadwch Gymru’n Daclus yn hwb sylweddol i’r defnydd o’r arfordir ar gyfer hamdden. Dyma un o brif drysorau Cymru ac yn sicr daw â lles mawr i’r economi ac i’r diwydiant twristiaeth. Mae’n enghraifft dda o nerth partneriaeth ac rwy’n siŵr y bydd hyn yn sail i ddod â mwy fyth o wybodaeth ynghyd er mwyn dangos i bobl leol ac i ymwelwyr mor anhygoel yw ein harfordir.”

Ychwanegodd Dan Clayton Jones, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Twristiaeth Cymru, a fydd yn bresennol yn y lansiad: “Mae ffigurau arolwg Twristiaeth Prydain Fawr 2012 yn dangos bod y twristiaid a arhosodd dros nos i ymweld ag arfordir a thraethau Cymru wedi gwario £572 miliwn. Mae manylion o safon ar gyfer twristiaid, sydd ar gael cyn, ac wedi, iddynt gyrraedd, a hynny mewn fformat sydd yn ddefnyddiol i’r ymwelydd, yn gwbl allweddol os am alluogi’r ymwelydd i wneud y gorau o’r gyrchfan. Mae cyfleusterau digidol fel y rhain yn medru ychwanegu gwerth gwirioneddol at brofiad ymwelwyr.”

Pwysleisiodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, hefyd bwysigrwydd Llwybr Arfordir Cymru: “Bydd yr ap yn help i dynnu sylw at rai o’r cyfleoedd hamdden gwych sydd ar gael i bobl Cymru ac i’r ymwelwyr sydd yn dod i’w mwynhau. Mae Llwybr Arfordir Cymru’n arddangos yr amrywiaeth o dirwedd a chynefinoedd sydd yng Nghymru, o amgylcheddau trefol i ardaloedd gwledig eang, a’r cyfan yn rhan o’n gwlad hyfryd.”

Bydd y lansiad yng Nghynffig yn nodi rhyddhau’r fersiwn iOS o’r ap, a bydd y fersiynau Android ar gael hefyd o fewn ychydig wythnosau. Mae’r wefan traethau a’r ap yn gwbl ddwyieithog.

Mae datblygiadau i’r wefan a’r ap eisoes yn cael eu trefnu mewn partneriaeth â Chroeso Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid eraill. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn edrych ymlaen at ddangos y bywyd gwyllt a’r hanes a’r diwylliant sydd i’w gweld, ac at ddarparu mwy o wybodaeth gyfredol am ansawdd dŵr trwy gydweithio’n agos gyda Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru.

Dywedodd Tom Shanklin, llysgennad Cadwch Gymru’n Daclus: “Rydw i bob amser yn ymwybodol iawn fy mod yn hynod o lwcus mai yng Nghymru rydw i’n byw oherwydd yn fy marn i yma mae traethau gorau’r byd. Bydd y wefan traethau a’r ap a ddatblygwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus yn ddefnyddiol dros ben a bydd popeth arnynt i wneud ymweliad â glan y môr yn brofiad gwerthfawr a dymunol. Byddaf i yn sicr yn eu defnyddio’r haf hwn!”

Mae’r wefan traethau ar gael ar Traethau Cymru.

Bydd yr ap yn cael ei gyflwyno yn ystod y digwyddiad a gellir ei lawrlwytho yn dilyn hynny.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.