Taflenni Llwbyr Arfordir Cymru

Lawrlwythwch neu archebwch ein taflenni llwybr

Ticiwch ble rydych chi wedi bod ar ein rhestr basbort
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu

Ein taflenni

Mae gennyn ni wyth taflen liw ddwyieithog ar gyfer pob rhanbarth o'r llwybr i roi syniad i chi o beth i'w ddisgwyl ac i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Beth sydd yn ein taflenni

Ceir gwybodaeth ddefnyddiol a lleol i wneud y gorau o'ch ymweliad fel:

• awgrymiadau am deithiau cerdded
• uchafbwyntiau ar hyd y ffordd
• awgrymiadau i’w gwneud yn haws cerdded y llwybr
• map yn dangos lleoliadau stopio a dechrau allweddol a’r gorsafoedd trenau agosaf at y llwybr
• delweddau ysbrydoledig o arfordir Cymru
• rhestr dicio o leoedd ar hyd y llwybr – delfrydol i gofnodi pryd a ble rydych chi wedi bod.

Cadwch lygad am ein taflenni mewn amrywiaeth o siopau ledled Cymru gan gynnwys Canolfannau Croeso, atyniadau twristiaeth allweddol, canolfannau trafnidiaeth a darparwyr llety.

Rhestr basbort

Mae gan bob taflen adran basbort lle rhennir y rhanbarth cyfan yn rhestr o deithiau cerdded llai o 4 neu 5 milltir rhwng trefi a phentrefi (yn bennaf). Dyma eich cofnod chi o pryd a ble rydych chi wedi ymweld. Gallwch chi deipio neu ysgrifennu’r dyddiad cwblhau a'i dicio oddi ar eich rhestr gyda balchder neu a'i chadw ar eich wal i gynllunio eich taith nesaf!

Lawrlwythwch ein taflenni

Gallwch chi gael gafael ar ein taflenni heb adael eich cartref. Gellir eu lawrlwytho mewn fformat dogfen gludadwy (pdf). Bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch chi i'w gweld. Gallwch deipio’r dyddiad cwblhau yn ogystal â rhoi tic yn y blwch ar y sgrin.

Lawrlwytho taflen Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon Dyfrdwy (1.65 MB) - sy'n cwmpasu’r ardal o ffin dinas Rufeinig Caer yn Lloegr ar hyd yr arfordir i Fangor, dinas brifysgol brysur.
Lawrlwytho taflen Ynys Môn (1.09 KB) – cerddwch o amgylch y cylch hwn i gael profiad cerdded unigryw.
Lawrlwytho taflen arfordir Llŷn ac Eryri (1.32 MB) – dewch i ddarganfod golygfeydd arfordirol a mynyddig trawiadol ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri.
Lawrlwytho taflen Ceredigion (1.6 MB) – paradwys poblogaidd i gerddwyr gyda golygfeydd godidog dros Fae Ceredigion.
Lawrlwytho taflen Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro (0.86 MB) – rhan o unig barc cenedlaethol arfordirol y DU sy'n cynnig golygfeydd arfordirol anhygoel
Lawrlwytho taflen Sir Gaerfyrddin (1.25 MB) – adran amrywiol gydag aberoedd troellog a chartref y dramodydd enwog Dylan Thomas.
Lawrlwytho taflen Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe (1.01 MB) - sy'n boblogaidd gydag ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd gyda thraethau ac arfordir byd-enwog i'w crwydro.
Lawrlwytho taflen arfordir de Cymru ac Aber Afon Hafren (0.98 MB) – cewch fwynhau amrywiaeth arfordir Cymru gyda golygfeydd o arfordir Lloegr.

Archebu taflenni

Gall siopau archebu ein holl daflenni yn rhad ac am ddim drwy gwefan Pear Distribution. Chwiliwch o dan y categori "Cerdded a Beicio". Gallwch archebu o un daflen hyd at flwch (gyda 450 o daflenni ym mhob blwch) i gyd-fynd â'ch anghenion. Mae pob taflen liw yn mesur DL 220 mm x 110 mm neu 22 cm x 11 cm.

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren Mae'r llwybr hwn ar hyd arfordir y de'n mynd a chi drwy ddinasoedd prysur, pentrefi tawel a systemau mawr o dwyni tywod i weld golygfeydd godidog Arfordir Treftdaeth Morgannwg. Bydd golygfeydd gwych hefyd o aber Afon Hafren (sydd a'r amrediad llanw uchaf old un yn y byd, sef 49 troedfedd, ac eger enwog Afon Hafren). Cewch gydgerdded ag amryw byd o adar dwr ac adar hirgoes, yn enwedig yn ystod y gaeaf PDF [6.1 MB]
Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon Dyfrdwy Cyfuniad o lwybrau hamddenol ar lan yr afon, ar draethau tywodlyd bendigedig, ac mewn trefi a phentrefi sy'n croesawu teuluoedd - ynghyd ag ambell ddewis mwy egniol ymhellach i mewn i'r tir. PDF [5.1 MB]
Ynys Mon Dewch i ddargonfod trysorau Ynys Mon! Gallwch weld nodweddion daearegol a thraethau prydferth heb eu hail ar hyd yr arfordir godidog yma PDF [6.1 MB]
Menai Llyn Meirionnydd Gyda thirwedd fawreddog Parc Cenedlaethol Eryri yn y cefndir, mae'n hawdd deall pam y mae pobl mor hoff o'r ardal. Mae llwybrau ardderchog i'w cael a byddwch yn gweld pentrefi pysgota bach, aberoedd afonydd a milltiroedd o draethau tywodlyd. PDF [6.4 MB]
Ceredigion O dwyni tywod Ynyslas yn y gogledd i hen dref farchnad Aberteifi yn y de, mae bae mawreddog Ceredigion yn lle da i gerddwyr weld dolffiniaid a llamhidyddion, morloi a llu o adar y mor. Ewch ati i archwilio'r trefi a'r pentrefi prydferth a'r traethau trawiadol ar hyd glannau Arfordir Treftadaeth Ceredigion. PDF [5.2 MB]
Sir Benfro Sir Benfro yw cartref tirwedd o safon fyd-eang Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Bydd y llwybr yma, sydd wedi cael ei ddynodi'n Llwybr Cenedlaethol, yn mynd a chi drwy rai o olygfeydd mwyaf godidog a thrawiadol Prydain, gan gynnwys traethau hardd a harbwrs prydferth. Byddwch hefyd yn mynd i ddinas leiaf y Deyrnas Unedig, sef Tyddewi. Yn ogystal a'r golygfeydd trawiadol, mae Sir Benfro'n cynnig cyfleoedd adderchog i weld bywyd gwyllt - ar y tir ac yn y mor. PDF [6.4 MB]
Sir Gaerfyrddin Arfordir amrywiol iawn yw un Bae Caerfyrddin. Mae llawer o wahanol gynefinoedd i'w gweld yno, gan gynnwys corsydd dwr croyw, morfeydd (yn cynnwys y morfa heli di-dor mwyaf yng Nghymru), twyni tywod. Fforestydd o goed pinwydd a chomins arfordirol sy'n cynnal dewis gwych o fflora a ffawna. PDF [6.6 MB]
Penrhyn Gwyr a Bae Abertawe Dyma ran o'r llwybr sy'n amrywiol dros ben: o arfordir godidog Penrhyn Gwyr gyda'i draethau euraid sydd wedi ennill llu o wobrwyon, i ddinas lan mor brysur Abertawe gyda'i golygfeydd trawiadol o Fae Abertawe. PDF [5.1 MB]