Taflenni Llwbyr Arfordir Cymru

Lawrlwythwch y canllawiau rhanbarthol i Lwybr Arfordir Cymru

Bydd ein tudalennau Lleoedd i fynd iddyn nhw o help ichi ond efallai yr hoffech lawr lwytho un o’n Taflenni Rhanbarth yn ein hadran Adnoddau isod.

Mae’r brif daflen yn disgrifio ein rhanbarthau ac yn rhestru’r nifer o weithgarwch y gellid eu darganfod un ai ar neu yn ymyl y Llwybr.

Mae’r wyth taflen rhanbarth yn cynnig gwybodaeth fwy lleol ac yn argymell teithiau hynod a’r uchafbwyntiau y gellid eu darganfod ar hyd yr arfordir.

Gellid canfod y taflenni mewn nifer o lefydd gwahanol trwy Gymru gyfan yn cynnwys Canolfannau Gwybodaeth Twristiaeth, canolfannau atyniadol twristaidd allweddol a chanolfannau trafnidiaeth.  Gellir archebu mwy o daflenni drwy'r wefan dosbarthu Pear Distribution

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren Mae'r llwybr hwn ar hyd arfordir y de'n mynd a chi drwy ddinasoedd prysur, pentrefi tawel a systemau mawr o dwyni tywod i weld golygfeydd godidog Arfordir Treftdaeth Morgannwg. Bydd golygfeydd gwych hefyd o aber Afon Hafren (sydd a'r amrediad llanw uchaf old un yn y byd, sef 49 troedfedd, ac eger enwog Afon Hafren). Cewch gydgerdded ag amryw byd o adar dwr ac adar hirgoes, yn enwedig yn ystod y gaeaf PDF [6.1 MB]
Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon Dyfrdwy Cyfuniad o lwybrau hamddenol ar lan yr afon, ar draethau tywodlyd bendigedig, ac mewn trefi a phentrefi sy'n croesawu teuluoedd - ynghyd ag ambell ddewis mwy egniol ymhellach i mewn i'r tir. PDF [5.1 MB]
Ynys Mon Dewch i ddargonfod trysorau Ynys Mon! Gallwch weld nodweddion daearegol a thraethau prydferth heb eu hail ar hyd yr arfordir godidog yma PDF [6.1 MB]
Menai Llyn Meirionnydd Gyda thirwedd fawreddog Parc Cenedlaethol Eryri yn y cefndir, mae'n hawdd deall pam y mae pobl mor hoff o'r ardal. Mae llwybrau ardderchog i'w cael a byddwch yn gweld pentrefi pysgota bach, aberoedd afonydd a milltiroedd o draethau tywodlyd. PDF [6.4 MB]
Ceredigion O dwyni tywod Ynyslas yn y gogledd i hen dref farchnad Aberteifi yn y de, mae bae mawreddog Ceredigion yn lle da i gerddwyr weld dolffiniaid a llamhidyddion, morloi a llu o adar y mor. Ewch ati i archwilio'r trefi a'r pentrefi prydferth a'r traethau trawiadol ar hyd glannau Arfordir Treftadaeth Ceredigion. PDF [5.2 MB]
Sir Benfro Sir Benfro yw cartref tirwedd o safon fyd-eang Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Bydd y llwybr yma, sydd wedi cael ei ddynodi'n Llwybr Cenedlaethol, yn mynd a chi drwy rai o olygfeydd mwyaf godidog a thrawiadol Prydain, gan gynnwys traethau hardd a harbwrs prydferth. Byddwch hefyd yn mynd i ddinas leiaf y Deyrnas Unedig, sef Tyddewi. Yn ogystal a'r golygfeydd trawiadol, mae Sir Benfro'n cynnig cyfleoedd adderchog i weld bywyd gwyllt - ar y tir ac yn y mor. PDF [6.4 MB]
Sir Gaerfyrddin Arfordir amrywiol iawn yw un Bae Caerfyrddin. Mae llawer o wahanol gynefinoedd i'w gweld yno, gan gynnwys corsydd dwr croyw, morfeydd (yn cynnwys y morfa heli di-dor mwyaf yng Nghymru), twyni tywod. Fforestydd o goed pinwydd a chomins arfordirol sy'n cynnal dewis gwych o fflora a ffawna. PDF [6.6 MB]
Penrhyn Gwyr a Bae Abertawe Dyma ran o'r llwybr sy'n amrywiol dros ben: o arfordir godidog Penrhyn Gwyr gyda'i draethau euraid sydd wedi ennill llu o wobrwyon, i ddinas lan mor brysur Abertawe gyda'i golygfeydd trawiadol o Fae Abertawe. PDF [5.1 MB]

Rhannu