Gardd Fotaneg Treborth i Ystad y Faenol, Bangor

Taith gerdded drwy goetir cysgodol ar hyd llwybr coediog neu lwybr pren gyda golygfeydd o’r Fenai a phont Britannia

Rhannwch y dudalen hon gyda theulu a ffrindiau
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rydym wedi gweithio gydag Experience Community – cwmni buddiannau cymunedol nid-er-elw sy’n helpu pobl anabl i gael mynediad rhwyddach i’r awyr agored. Mae’r cwmni wedi archwilio pa mor addas yw’r llwybr ar gyfer offer symudedd ac wedi casglu manylion am y llethrau, graddiant y llwybr ac unrhyw rwystrau posibl, i’ch helpu i benderfynu a yw’n addas ar gyfer eich gallu ai peidio.

Gwybodaeth am y Llwybr

Llwybr llinol sy’n dilyn Llwybr Arfordir Cymru yng Ngogledd Cymru, sy’n mynd heibio Gardd Fotaneg Treborth (sydd yng ngofal Prifysgol Bangor), coetir, golygfeydd o'r Fenai a Phont Britannia cyn gorffen ar Ystad y Faenol sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gallwch ymestyn y daith gerdded hon drwy ei chyfuno â thaith gerdded Felinheli i Gaernarfon i’w gwneud yn daith gerdded 11 milltir neu 18 cilometr o hyd rhwng Gardd Fotaneg Treborth a Chaernarfon.

Gallwch wneud hyn drwy barhau ar hyd y llwybr o Ystad y Faenol a dilyn arwyddion Llwybr Arfordir Cymru i gyfeiriad y Felinheli. Mae'r llwybr rhwng Ystad y Faenol a'r Felinheli yn dilyn trac garw sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer mynediad preifat i gerbydau a gall fynd yn fwdlyd ac anwastad mewn tywydd gwlyb.

Gallwch ddilyn llwybr cylchol byrrach hefyd trwy ddilyn Llwybr Arfordir Cymru am 0.6 milltir neu 1 cilomedr ac yna dringo’n raddol i'r gerddi botaneg.

Taflen wybodaeth a Map

Lawrlwythwch y daflen wybodaeth er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich ymweliad. Mae Experience Community hefyd wedi gwirio ac wedi creu llwybr ar-lein, o’r Felinheli i Ardd Fotaneg Treborth. Er mwyn eich helpu i benderfynu a yw’r llwybr hwn yn addas i chi ai peidio, ceir ffotograffau a gwybodaeth fanwl e.e. cilfachau parcio i’r anabl, cyfleusterau, arwyneb a graddiant y llwybr. Gweld y map a manylion am y llwybr o’r Felinheli i Ardd Fotaneg Treborth  (yn agor gwefan Photo Trails).

Disgrifiad o’r llwybr ei hun

Dechrau : Gardd Fotaneg Treborth, Bangor

Gorffen : Stad y Faenol (y tirnod agosaf ar fap yw “Boathouse Covert”)

Pellter: Mae'r llwybr llinol yn 3 cilomedr neu 2 milltir (yno ac yn ôl)

Amser: Caniatewch 2 i 3 awr

Wyneb: Cerrig cywasgedig gydag arwyneb rhydd mewn rhai mannau. Rhywfaint o dir anwastad.

Llethrau: Mae gan y llwybr rai llethrau a chambr serth mewn rhai mannau ac efallai y bydd angen cymorth ar rai defnyddwyr.

Proffil y Llwybr: Gallwch weld o broffil y llwybr faint y bydd rhaid ichi ddringo, a’r man uchaf ar y llwybr. Dim mwy na 30m o waith dringo.

Lled y Llwybr: 1.5 metr yn y man culaf

Giât Mochyn: Ceir un giât mochyn wrth fynedfa'r llwybr o'r ardd fotaneg.

Ceir giât o'r llwybr i'r ffordd wrth i chi ddod i mewn i’r Felinheli.

Rhwystrau eraill — Mae grid gwartheg a giât fetel addurnedig gul (tua 1 metr o led) ym mhen arall y llwybr ar Stad y Faenol. Efallai y bydd hyn yn golygu y bydd angen i rai ymwelwyr droi yn ôl yn y fan hon.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ar gyfer llywio â lloeren defnyddiwch Gardd Fotaneg Treborth, Bangor, LL57 2RX

Cludiant Cyhoeddus: Ewch i Traveline Cymru i gynllunio eich taith.

Parcio: Mae lleoedd parcio yn gyfyngedig gyda dau fae anabl wrth fynedfa Gardd Fotaneg Treborth. Mae nifer o leoedd parcio i'r anabl ym mhen Felinheli o'r llwybr ar hyd Ffordd y Traeth.

Toiledau: Nid oes toiledau hygyrch yng Ngardd Fotaneg Treborth ar hyn o bryd. Ceir toiledau yn archfarchnad Waitrose Porthaethwy (dros y bont ar Ynys Môn) ac yn yr Antelope Inn ar ochr Treborth i Bont y Borth. Ar ben arall y llwybr ceir toiledau hygyrch yn nhref Y Felinheli ar Ffordd y Traeth.